اطلاعات کتابشناختی منابع یا فراداده های موضوعی در این بخش گردآوری شده است. فراداده‌ها شامل سه دسته فراداده‌های قرآنی، فراداده‌های نرم‌افزارهای مرکز نور و فراداده‌های دانش بشری که به صورت موضوعی گردآوری شده است. فراداده‌های قرآنی، در این بخش در دسته‌های 114 تایی سوره‌های قرآن قابل ذخیره هستند و اجزای آن شامل نام مترجم، شماره سوره، شماره آیه، نام سوره، متن آیه و ترجمه آیه هستند.
بخش فراداده‌های نرم‌افزارها، شامل اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در نرم‌افزارهای نور است که به صورت یکدست جمع‌آوری شده است و تا کنون فراداده تعداد 58 نرم‌افزار گردآوری شده است. این فراداده‌ها بر حسب الفبایی نام نرم‌افزارها مرتب شده است و اجزای آن شامل نام پدیدآور، عنوان منبع، محل نشر، ناشر، سال نشر، زبان،نوبت چاپ و غیره هستند.

(بیشتر بخوانید)
در

فراداده‌های موضوعی، مجموعه‌ای از اطلاعات کتابشناختی استاندارد و قابل درون‌برد به نرم‌افزار است.
موضوع تخصصی خود را مشخص کنید  فراداده‌های مورد نظرتان را به نرم‌افزار درون برد کنید، استناد بدهید