ردیف مخفف مفهوم

۱

s.v.

(ذیل )

 

مخفف کلمه sub.verbo

به معنی ذیل

مورد استفاده آن در هنگام استناد به مقاله دانشنامه، لغتنامه است.

۲

Cf.

(راجع)

مخفف کلمه  compare of و consulate 

مورد استفاده آن در هنگام ارائه اطلاعات متضاد یا مخالف است و در شیوه ای.پی.ای می‌شود.

مثال در شیوه ای پی ای:

Abbott (2010) found supportive results in her memory experiment, unlike those of previous work (cf. Zeller & Williams, 2007)

3

id.

(همان‌اثر)

مخفف کلمه لاتین idem 

به معنی همان نویسنده یا همان اثر.

مورد استفاده آن در پانویس‌ها برای احتراز از تکرار نام نویسنده یا سایر شناسه‌های یک کتاب یا پیایند اگر یکبار بلافاصله تکرار شده باشد(۱)

4

ib.

ibid.

(همان)

(المرجع نفسه)

مخفف کلمه لاتین ibidem 

به معنی در همان اثر یا در همان مرجع است

مورد استفاده آن در پانویسها برای پرهیزاز تکرارنام کتاب یا منبعی که بلافاصله قبلا ذکر شده به کار می‌رود. این کلمه را می‌توان در ارجاع‌های متوای و برای کتابی که یکبار ذکر شده به کار برد(۱)

5

idem

(همو)

(والخميس)

به معنی همان نویسنده،

مورد استفاده آن برای احتراز از تکرار نام نویسنده.


6

.a.I

(همان‌جا)

(بالأعمال بالنيابة)

مخفف لاتینی ad Iocum  

به معنای «همان‌جایی که ذکرشده» است،

مورد استفاده آن در  یا مذکور در همان‌جا.{ مدرک مذکور؛ مذکور؛ همان کتاب؛ همان مأخذ؛ همان منبع}
7

q.v.

(ه.م.)

همین مدخل: quod vide

به معنی که می‌توان دید

مورد استفاده آن، هنگامی که این مدخل نیز در جای الفبای خود در همین کتاب وجود دارد.۱

8

op. cit.

(همان‌اثر)

مخفف کلمه لاتینی opere ciato

به معنای در اثر مذکور

مورد استفاده آن در پانویس‌ها برای جلوگیری از تکرار عنوان 

9

et al.

(وآخرون)

( و دیگران)

به معنای و دیگران در داخل پرانتز و گاهی کتابنامه می‌آید.

مورد استفاده آن وقتی است که بیش از سه نویسنده داریم.بستگی به شیوه‌نامه‌ها متفاوت است.

۱.           سلطانی‌ پ، راستین‌ ف (آقاخانی‌). دانشنامه‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌. تهران‌: فرهنگ‌ معاصر؛ ۱۳۷۹.

فارسی