محل کاربرد

ترجمه

واژه

ردیف

ورد

افزونه

Add-In

۱

قاب اصلی

پیوست

Attachment

۲

کارها

پشتیبان

Backup

۳

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

کتابشناسی

Bibliography

۴

قاب اصلی

محل‌یاب

Bookmark

۵

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

استناد

Citation

۶

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

مستند

Cited

۷

عمومی

کپی

Copy

۸

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

بانک اطلاعاتی

Database

۹

عمومی

حذف کردن

Delete

۱۰

قاب اصلی

سند

Document

۱۱

سایت پشتیبان

بارگیری

Download

۱۲

سایت پشتیبان

کشیدن و انداختن

Drag &Drop

۱۳

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

کدگذاری

Encoding

۱۴

کارها، مجموعه‌ها

صدور

Export

۱۵

قاب اصلی

پرونده

File

۱۶

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

قالب

Format

۱۷

سایت پشتیبان

انجمن گفتگو

Forum

۱۸

آیتم‌ها

پررنگ کردن

Highlighting

۱۹

افزودن آیتم با شناسه

شناسه

Identifier

۲۰

کارها

درون‌برد

Import

۲۱

کارها

نمایه

Index

۲۲

قاب اصلی (اطلاعات )

مجموعه(سری) ، فروست

Issue

۲۳

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

آیتم

Item

۲۳

کارها، آیتم‌ها، مجموعه‌ها

پیوند

Link

۲۴

قاب اصلی

مکان‌یاب

Locator

۲۵

مجموعه‌ها (صدور کتابنامه)

فراداده

Metadata

۲۶

قاب اصلی

واژه‌پرداز

Microsoft word

۲۷

سایت پشتیبان

پیشکار

Proxy

۲۸

استناددهی

منبع

Reference

۲۹

مجموعه‌ها

تغییر نام

Rename

۳۰

قاب اصلی

بازنشانی

Reset

۳۱

کارها

پیمایش

Scan

۳۲

سایت پشتیبان

کارپرداز

Server

۳۳

قاب اصلی، آیتم‌ها

تصویر لحظه‌ای

Snapshot

۳۴

ورد، شیوه‌ها

سبک

Style

۳۵

سایت پشتیبان، قاب اصلی

هم‌زمان‌سازی

Synchronization

۳۶

قاب اصلی

سامانه

System

۳۷

عمومی

زبانه

Tab

۳۸

آیتم‌ها، جستجو

برچسب

Tag

۳۹

کارها

خط زمانی

          Timeline  

۴۰

مجموعه‌ها

سطل بازیافت

Trash

۴۱

قاب اصلی، سایت پشتیبان

روزآمدسازی

Update

۴۲

سایت پشتیبان

ارتقاء

Upgrade

۴۳

قاب اصلی

بارگذاری

Upload

۴۴

آیتم‌ها شابن ISSN ۴۵

 

Undefined