مراحل کار در تنظیمات

۱. برای همزمان‌سازی کتابخانه‌تان، برگه همزمان‌سازی را در پنجره‌ی تنظیمات «پژوهیار» انتخاب کنید.

۲.  اطلاعات کاربری خود را که در آی نور ایجاد کرده‌اید در این قسمت وارد نمایید. (می‌توانید با استفاده از همان نام کاربری که در سایت‌های نور (مثل نورمگز یا غیره) عضو شده بودید وارد شوید.)

۳.شماره سریال نرم افزارتان را در «ابر ‍پژوهیار» ثبت کنید.

۴. در برگه تنظیمات همزمان‌سازی، می‌توانید همزمان‌سازی داده‌ها را با کارگزار «پژوهیار» به‌صورت خودکار فعال یا غیرفعال کنید.  

setting

۴. می‌توانید در هر زمان نیز به‌صورت دستی، داده‌های کتابخانه پژوهیارتان را با علامتsyncهمزمان کنید.

۵. سایر تنظیمات را مطابق تصویر با وارد کردن نام کاربری و پسورد انتخاب و تایپ کرده و در انتها روی تائید کلیک کنید.

۶. توجه کنید: پیوست‌ها بر روی سایت «پژوهیار» قرار می‌گیرد ولی قابل مشاهده نیست و فقط می‌توانید بین سیستم‌هایتان همزمان کنید.

 

برگه دوم همزمان‌سازی در تنظیمات

 

reset

 

به طور کل در دو حالت از پنجره «بازنشانی» استفاده خواهیم کرد:

الف) زمانی که فراداده‌هایی در کتابخانه برخط «پژوهیار» باشد و در کتابخانه محلی از بین رفته باشند.

ب) زمانی که فراداده‌ها در کتابخانه محلی (سیستم شخصی) باشد و در کتابخانه برخط موجود نباشد. چگونگی عملکرد این بخش به صورت زیر است:

الف) بازیابی اطلاعات از کتابخانه برخط «پژوهیار»

با فعال کردن این بخش، تمام اطلاعات «پژوهیار» نصب شده بر روی سیستم فعلی شما حذف شده و با اطلاعات ذخیره شده در کتابخانه برخط شما جایگزین خواهد شد.

 ب) بازنشانی اطلاعات در کتابخانه برخط «پژوهیار»

با فعال کردن این بخش، تمام اطلاعات موجود در کتابخانه برخط شما حذف شده و با اطلاعات «پژوهیار» نصب شده بر روی سیستم فعلی شما جایگزین خواهد شد. 

پاک کردن حافظه همزمان‌سازی فایل‌های پیوست:

فرآیند همزمان‌سازی اخیر فایل‌های پیوست در نظر گرفته نشود و مجدداً تمامی فایل‌ها از ابتدا همزمان‌سازی ‌شوند.

 

فارسی